TH
Careers
How to Apply
 

ที่ไอเน็ตเราประกอบกิจการในลักษณะที่ใช้ความรู้ มาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจ เราจึงเชื่อมั่นว่า บุคลากร คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานให้บริการ ไอเน็ตจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของเราทุกคน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ที่ไอเน็ตเราใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของบุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงานร่วมกันเคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน เราเชื่อในด้านความเสมอภาค ซึ่งบริษัทจะเติบโตรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้าและหัวใจสำคัญคือ พนักงาน

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 1. สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารต่างๆมาที่
   
   
  ส่วนทรัพยากรบุคคล
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น IT
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
   
   

  หลักฐานในการสมัครงาน มีดังนี้
  - รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาวุฒิการศึกษา
  - สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร

 2. สมัครทางอีเมล์ inet-hr@inet.co.th
 3. สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

ตำแหน่งงานว่าง

• Business Manager

หารายได้ใหม่และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลรับผิดชอบและบริหารงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับผิดชอบและประสานงานในโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพัฒนาโครงการใหม่ๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้แก่ทีมและบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการขายที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้


ลักษณะงาน
• รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
• วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริหารข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดรายได้
• เสนอบริการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้อง กับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
• พัฒนาและรับผิดชอบโครงการต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ รายได้แก่ทีมและบริษัทฯ
• วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
• จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
• มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ
• จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
• ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรคอมพิวเตอรหรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
• เพศขาย/หญิง อายุ 24-29 ปี
• มีประสบการณ์ด้านงานขายธุรกิจ IT อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
• มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office
• มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
• มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

• Business Analyst ( 2 อัตรา )

ลักษณะงาน
•วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์การลงทุน สรุปและจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร
•ร่วมกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจำปีองค์กร
•ร่วมพัฒนาธุรกิจ และศึกษาโอกาสธุรกิจใหม่
•วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้าน MBA, Fanance จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
•ประสบการณ์ด้าน Business Analyst อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
•สามารถวิเคราะห์งบการเงิน,วิเคราะห์ธุรกิจ และการนำเสนอ
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
•มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office
•มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

• Business Trainee

ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  สร้างฐานลูกค้าใหม่ และวิเคราะห์ความต้องการซื้อของลูกค้า


ลักษณะงาน
• สร้างฐานลูกค้าใหม่ วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
• จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
• มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ
• จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
• (Knowledge culture)  ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขาย
 ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
• รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านงานขายธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น
• มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
• มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office
• มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
• มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

• Engineer Trainee

 วิศวกรให้การสนับสนุน  1st Level รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail ปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7  เฝ้าระวังตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ

ลักษณะงาน
• (Monitor Systems) เฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดปกติ เมื่อได้รับแจ้งปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ Configure อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้น
• (Troubleshoot Problems) แจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านไอที แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level  และผู้เกี่ยวข้องทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า
• (Track all Issues & Report Incidents) ติดตามรายงานผลการแก้ไขของเหตุการณ์นั้น พร้อมทั้งสรุปรางานให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ จนปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียน
• (Knowledge Culture)  ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะ ด้าน Network Engineer, System Engineer ให้อยู่ในระดับ 2nd Level  ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer, System Engineer เบื้องต้น
• มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform / Solaris
• มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware, Hyper-V, Oracle VM
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud-based ( Storage ), ( SAN Storage HP)
• มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้ (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless)
• สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
• สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
• มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง  สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

• Software Engineer Trainee

ลักษณะงาน
•พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย (Software Define Infrastructure, Network Monitoring tools, API)
•จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
•ปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ 0 – 2 ปี
•ความสามารถพิเศษ   สามารถเขียนโปรแกรม Python, Web Backend, Web Frontend
•มีความรู้เรื่อง Windows server Linux
•มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network พื้นฐาน
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• Network Engineer ประจำสำนักงานใหญ่ / ศูนย์จังหวัดสระบุรี ( 6 อัตรา )

ลักษณะงาน
•รวบรวม, ติดตาม, และปรับปรุง ข้อมูลต้นทุนของบริการให้สอดคล้องกับนโยบายต้นทุนของบริษัทฯ และคงความสามารถทางด้านการแข่งขันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางด้านผลกำไรของบริษัทฯ
•ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่าย Pre-sales และฝ่ายขาย เพื่อได้เอกสาร รายการวัตถุดิบ (Bill of Material, “BOM”)
•นำมาคำนวณต้นทุนของบริการให้ฝ่ายขายใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการเสนอขายบริการแก่ลูกค้า
•บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทางวิศวกรรมของบริษัทฯอย่างถูกต้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น บัญชี จัดซื้อ วิศวกรรม
•จัดทำรายงานเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
•รักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
•สนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการ (Management System) ให้กับทีมจัดซื้อและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
•ปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้าน Network / Firewall / Security อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network ขั้นสูง (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless, TCP/IP, Internet)
• สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
• สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
• มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง  สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

• วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) ประจำสำนักงานใหญ่ / ศูนย์จังหวัดสระบุรี ( 4 อัตรา )

ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC  โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ  Facilities ในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย  เช่น  ระบบไฟฟ้า,UPS,Air,Generator,โทรศัพท์,Network  ภายใน IDC  และที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา  โดยทำงานร่วมและสนับสนุนวิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะงาน
•ติดตั้ง, แก้ไข, และ ยกเลิก ในการให้บริการแก่ลูกค้าตาม Sales Order
•ให้บริการก่อนและหลังการขาย แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท รวมถึงงานแก้ไข, ป้องกัน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการใช้งานของลูกค้า
•วางแผน, วิเคราะห์, ปรับปรุง ระบบ facilities และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมบริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา
•เฝ้าคอยระวังดูแลระบบ Facilities ให้กับลูกค้า และทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่เกิดปัญหา
•ติดตามงานในส่วนของ Tickets , Incidentที่เกี่ยวกับ Data Center ให้ลุล่วง
•ดูแลและบำรุงรักษาระบบ Facilities ให้มีการ MA อย่างสม่ำเสมอตาม Planเพื่อให้บริการและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
•เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
•สนับสนุนงานดูแลมาตรฐานการบริการต่างๆ ตามที่บริษัทรับรอง
•สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มงานสายงานวิศวกรรมและบริการ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
•ปฏิบัติงานภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง หรือ IDC อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้าน Computer  Network, TCP/IP, Internet พื้นฐาน
•สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
•สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
•มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและเจรจาสูง
•มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้
•สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานใหญ่ / ศูนย์จังหวัดสระบุรี ( 10 อัตรา )

ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC  โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ  Facilities ในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย  เช่น  ระบบไฟฟ้า,UPS,Air,Generator,โทรศัพท์,Network  ภายใน IDC  และที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา  โดยทำงานร่วมและสนับสนุนวิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะงาน
•ติดตั้ง, แก้ไข, และ ยกเลิก ในการให้บริการแก่ลูกค้าตาม Sales Order
•ให้บริการก่อนและหลังการขาย แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท รวมถึงงานแก้ไข, ป้องกัน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการใช้งานของลูกค้า
•วางแผน, วิเคราะห์, ปรับปรุง ระบบ facilities และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมบริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา
•เฝ้าคอยระวังดูแลระบบ Facilities ให้กับลูกค้า และทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่เกิดปัญหา
•ติดตามงานในส่วนของ Tickets , Incidentที่เกี่ยวกับ Data Center ให้ลุล่วง
•ดูแลและบำรุงรักษาระบบ Facilities ให้มีการ MA อย่างสม่ำเสมอตาม Planเพื่อให้บริการและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
•เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
•สนับสนุนงานดูแลมาตรฐานการบริการต่างๆ ตามที่บริษัทรับรอง
•สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มงานสายงานวิศวกรรมและบริการ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
•ปฏิบัติงานภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Electrical Engineer เบื้องต้น
•มีความรู้ด้าน Computer  Network, TCP/IP, Internet พื้นฐาน
•สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
•สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
•มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและเจรจาสูง
•มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้
•สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เจ้าหน้าที่บริหารต้นทุน (Cost Engineer) ( 2 อัตรา )

ลักษณะงาน
•รวบรวม, ติดตาม, และปรับปรุง ข้อมูลต้นทุนของบริการให้สอดคล้องกับนโยบายต้นทุนของบริษัทฯ และคงความสามารถทางด้านการแข่งขันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางด้านผลกำไรของบริษัทฯ
•ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่าย Pre-sales และฝ่ายขาย เพื่อได้เอกสาร รายการวัตถุดิบ (Bill of Material, “BOM”)
•นำมาคำนวณต้นทุนของบริการให้ฝ่ายขายใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการเสนอขายบริการแก่ลูกค้า
•บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทางวิศวกรรมของบริษัทฯอย่างถูกต้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น บัญชี จัดซื้อ วิศวกรรม
•จัดทำรายงานเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
•รักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
•สนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการ (Management System) ให้กับทีมจัดซื้อและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
•ปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี-โท  ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านบริหารต้นทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•อายุไม่เกิน  26  ปี
•มีความสามารถในทักษะการเจรจาต่อรอง
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
•มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Officeหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานเอกสาร
•มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
•มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

• เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( 1 อัตรา )

ลักษณะงาน
•ช่วยเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินประสานงาน การวางบิล และรับเช็คกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ เช็ค และเอกสารประกอบอื่นๆ รวมถึงจัดส่งใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า
•ออกใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่างๆ
•รับผิดชอบ Bank ststement รายวัน
•ติดตามงาน และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
•ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี / การเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์
•มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•มีความรู้ด้านการลงทุนทั้งตราสารหนี้ และ หุ้น
•มีวินัย  ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา

• นักศึกษาฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน
ส่งอีเมลแนะนำตัวเองมาที่ inet-hr@inet.co.th

 
©2017 Internet Thailand Public Company Limited